Tryater

Tryater

In Leafde/The Bridges of Madison County

Tryater

In Leafde/The Bridges of Madison County

  • Woensdag 3 december 2014
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Woensdag 3 december 2014
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Joke Tjalsma yn legindarysk leafdesferhaal
Nei de legindaryske ferfilming mei Clint Eastwood en Meryl Streep en de resinte musicalferzje spilet Tryater no de earste toanielferzje fan de roman ‘The bridges of Madison County’. Spile troch Nynke Heeg, Eelco Venema en Joke Tjalsma, dy’t foar it earst te sjen is by Tryater. Werom yn it hûs fan harren jeugd ûntdekke broer en sus in ûngewoan leafdesferhaal. Oan de âlde keukentafel reitsje Michael en Caroline hieltyd fierder ferdjippe yn it libben fan harren mem. Har grutte geheim, in romantyske leafdesrelaasje yn har houlik, komt boppe tafel.
(Fries gesproken, met Nederlandse boventitels.)

Joke Tjalsma in legendarisch liefdesverhaal
Na de legendarische verfilming met Clint Eastwood en Meryl Streep en de recente musicalversie op Broadway speelt Tryater nu de toneelversie van R.J. Waller’s roman The Bridges of Madison County. The Bridges of Madison County is een universeel liefdesverhaal, gespeeld door Nynke Heeg, Eelco Venema en Joke Tjalsma.
Terug in het huis van hun jeugd op het platteland, ontdekken broer en zus een ongewoon liefdesverhaal. Aan de oude keukentafel, diep in de nacht, raken Michael en Caroline steeds verder verdiept in het leven van hun moeder. Haar grote geheim, een romantische liefdesrelatie in haar huwelijk, komt aan het licht.

nei it boek The bridges of Madison County fan R.J. Waller regy: Jos van Kan, akteurs: Joke Tjalsma, Nynke Heeg en Eelco Venema, oersetting: Nynke Laverman, muzyk: Wiebe Gotink

naar het boek The Bridges of Madison County van R.J. Waller, regie Jos van Kan, acteurs Joke Tjalsma, Nynke Heeg en Eelco Venema, vertaling Nynke Laverman, muziek Wiebe Gotink