TRIGGERWARNING Festival

TRIGGERWARNING Festival

Powered by SPOT

TRIGGERWARNING Festival

Powered by SPOT

  • Vrijdag 21 april 2023
  • SPOT/USVA , Munnekeholm 10
  • 21:00 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Vrijdag 21 april 2023
  • SPOT/USVA , Munnekeholm 10
  • 21:00 start of event
  • (Times are subject to change)

Zijn we tegenwoordig te gevoelig? Te lichtgeraakt? Wat voel jij? Woede? Angst? Waarom worden mensen gecanceld?

Stap op 21 april uit je comfortzone en maak je klaar voor een avond vol theater en sensatie! Triggerwarning beklooft een onvergetelijke avond te worden waarbij je ongetwijfeld getriggerd zult worden. Van de dramazaal tot de zolder van Usva, elke ruimte heeft iets te bieden en laat je schrikken, beven, lachen, huilen, sidderen, nadenken.. Laat het maar gewoon over je heenkomen..

PROGRAMMA – 21.00 – 03.00 uur

Teddy’s Last Ride

Teddy’s Last Ride staat in de theaterzaal met hun nieuwste creatie Goodbye Porn. De show is een theatrale clubervaring over taboes rond seksualiteit en intimiteit. In een spannende combinatie van feest en (dans)theater bespreken we seksuele ervaringen, verlangens en schaamte aan de hand van een uitvergroot, soms zelfs karikaturaal en misleidend beeld van seks – porno. Kunnen we intimiteit bereiken door pornografie te ontrafelen en uit te kleden?

Oh, How I Wanna Kick It

Een performance en videoinstallatie over (on)zichtbaar en geïnstitutionaliseerd geweld en de ervaring van Zelf in de beoefening van zelfverdediging. Deze samenwerking van Maartje Terpstra en Reynaert Vosveld is te zien in de Groene Ruimte. Gedurende het hele programma staat de deur naar deze verontrustende installatie open, hoewel de videoperformance zelf drie keer wordt herhaald. Naarmate de avond vordert wordt het werk van de kunstenaars uitgebreid, zowel in duur als in intensiteit. Gewelddadige beelden worden live gemonteerd en het duuraspect zal steeds meer van de performer vragen. Intervalschema: eerste show 21.00-21.30, tweede 21.40-22.20, derde 22.30-23.20. Kom langs en kom nog een keer om jezelf een wrede ervaring toe te brengen…

Wabbesch Wabbesch

De dood is angstaanjagend. Maar maakt dat de dood niet ook zo godvergeten aantrekkelijk? Satirisch videomaker en performer Wabbesch Wabbesch flirt met de dood in de dramazaal en daar kun jij getuige van zijn.

Basement Fantasies

‘Relaas van een Tovenaar’ is een performance die zoekt naar vuil, obsceniteit en hoge kunst. Jip Loots portretteert een sexy clown gevangen in een wervelwind van perversiteit. Deze perfomance onderzoekt het wrede en het onzinnige, gebruikmakend van moderne hardcore beelden en is niet voor de tere zielen.

Coco Coquelicot

Via groovy baslijnen en dansbare ritmes bouwt Coco Coquelicot haar sets op en wisselt kundig allerlei genres af. Coco zal de avond dus op spectaculaire wijze afsluiten en tot in de late uurtjes blijven draaien.

Durf jij het aan om deze avond vol avontuur en spektakel mee te maken? Zorg dan dat je erbij bent! Is het te veel? Kom op adem in het theatercafé!

triggerwRNING Timetable

Are we too sensitive these days? Too easily offended? What do you feel? Fury? Fear? Why are people being cancelled?

Step out of your comfort zone on April 21 and get ready for an evening full of theater and sensation! Trigger warning promises to be an unforgettable evening where you will undoubtedly be triggered. From the drama room to the attic of Usva, every room has something to offer and will make you startle, tremble, laugh, cry, shiver, think… Just let it wash over you…

PROGRAM – 9:00 PM – 3:00 AM

Teddy’s Last Ride

Teddy’s Last Ride will perform in the theatre with their latest creation Goodbye Porn. The show is a theatrical club experience about taboos around sexuality and intimacy. In an exciting combination of party and (dance) theatre, we discuss sexual experiences, desires and shame on the basis of an enlarged, sometimes even caricatured and misleading image of sex – porn. Can we achieve intimacy by unraveling and undressing pornography?

Oh, How I Wanna Kick It

A performance and video installation about (in)visible and institutionalized violence and the experience of Self in the practice of self-defense. This collaboration between Maartje Terpstra and Reynaert Vosveld can be seen in the Green Room. Throughout the program, the door to this unsettling installation remains open, although the video performance itself is repeated three times. As the evening progresses, the artists’ work expands, both in duration and intensity. Violent images are edited live and the duration aspect will demand more and more from the performer. Interval schedule: first show 20.00-21.30, second 21.40-22.20, third 22.30-23.20. Come by and come again to inflict yourself with a cruel experience…

Wabbesch Wabbesch

Death is terrifying. But doesn’t that also make death so godforsaken attractive? Satirical video maker and performer Wabbesch Wabbesch flirts with death in the drama room and you can be the witness of it.

Basement Fantasies

Tales of a Magician is a performance that searches for dirt, obscenity and high art. Jip Loots portrays a sexy clown caught in a whirlwind of perversity. This performance explores the cruel and nonsensical, using modern hardcore imagery, and is not for the faint of heart.

Coco Coquelicot

Via groovy bass lines and danceable rhythms, Coco Coquelicot builds up her sets and skillfully alternates all kinds of genres. Coco will therefore close the evening in a spectacular way and she will continue well into the night!

Do you dare to experience this evening full of adventure and spectacle? Then make sure you’re there! Is it too much? Catch your breath in the Theatre cafe.