Tamino

Tamino

+ support: The Visual

Tamino

+ support: The Visual

  • Vrijdag 1 maart 2019
  • De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 17:00: Restaurant Tromp open
  • 19:00: Zaaldeuren open
  • 20:00: Aanvang porgramma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Vrijdag 1 maart 2019
  • De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 20:00 start of event
  • (Times are subject to change)

Tamino is een zanger, gitarist en pianist uit Antwerpen die tot vorig jaar aan het conservatorium in Amsterdam studeerde. Maar na de raketlancering van zijn carrière in zijn thuisland, viel het met de studie niet meer te combineren. Hij besloot zich volledig te focussen op zijn carrière als artiest en die keuze werpt zijn vruchten af. Vrijdag 1 maart betreedt de Vlaming het podium van de kleine zaal van De Oosterpoort.

Egyptische roots

De 21-jarige singer-songwriter komt uit een familie van creatieve geesten. Hij is de kleinzoon van de beroemde Egyptische zanger Moharam Fouad die in de Arabische wereld een zeer bekende zanger en acteur is. Deze invloeden met beeldende composities en elementen van Arabische muziek hoor je allemaal terug in Tamino’s repertoire, dat daardoor angstaanjagend mooie muziek oplevert.

Spanning tussen romantiek en nihilisme

Zijn onheilspellende muziek ziet Tamino zelf als een spanningsveld tussen romantiek en nihilisme. ‘’Dat nihilisme is kijken naar het leven en denken: ‘What the fuck’? Als je uitzoomt en leest over hoe klein we zijn, zo’n klein planeetje in zo’n enorm universum, en dan nóg zitten we elkaar het leven zuur te maken. Als ik daarover nadenk, dan heeft niks nog schoonheid voor mij. Maar het perspectief verandert. Dagelijks, om het uur. Als je simpeler kijkt, dan zie je de mooie dingen, zoals liefde. Dan besef ik dat het niet uitmaakt dat het leven geen zin heeft, dat is mijn romantische kant.” (NRC)

Amir

Vrijdag 19 oktober komt zijn debuutalbum Amir uit. Dit album wordt geopend door het prachtige Habibi en ook de eerdere single Indigo Night, met Radioheads Colin Greenwood op de bas, staat op het album. Amir gaat over het zoeken naar een balans tussen de eerder beschreven romantiek en nihilisme.

De carrière van Tamino is nog maar net begonnen, maar nu al een sneltrein van succes. Over zijn werk zegt hij zelf: ‘’Nederlanders zijn praatgraag, maar ik heb ze inmiddels al vaak stil gekregen met mijn muziek.” (NRC) Wij kunnen niet wachten tot deze stilte de kleine zaal van De Oosterpoort bereikt.

Support: The Visual

Diepe lagen, een indrukwekkende stem en poëtische songs. The Visual is een Amsterdamse band bestaande uit songwriter Anna van Rij, toetsenist Timon Persoon en drummer Tim van Oosten. De band vertolkt liedjes die net zo scherp berusten op sfeer en stilte als een fraaie melodie, waarbij de expressieve stem van Van Rij het absolute aandachtspunt vormt. Op vloeibare wijze schakelt ze van warm naar kil; soms vol smacht en verleiding, anderzijds onderkoeld en somber. Zonder het experiment te schuwen maakt The Visual vastgeroeste ideeën over identiteit, geaardheid en menselijke relaties met de grond gelijk. Laat je meevoeren met de melancholische vibes van The Visual. Deze band is de support bij het concert van Tamino op vrijdag 1 maart.

Let op: vrije sta- en (een beperkt aantal) zitplaatsen

”Tamino ontroert, verleidt en verwoest Rock Werchter.” Lees hier de volledige recensie.

★★★★★ Concertreview Tamino op Rock Werchter door DeMorgen

Tamino is a singer, guitarist, and pianist from Antwerp who studied at the conservatory in Amsterdam until last year. But after the rocket launch of his career in his home country, he was not able to combine his work with his studies. He decided to focus on his career as an artist completely and that choice yields rich rewards. On Friday 1 March, the Fleming climbs on the stage of the De Oosterpoort.

Egyptian roots
The 21-year-old singer-songwriter is from a family of creative minds. He is grandson of the famous Egyptian singer Moharam Fouad, who is a very well-known singer and actor in the Arabic world. These influences with expressive compositions and elements of Arabic music all resound in Tamino’s repertoire, resulting in frighteningly beautiful music.

Tension between romanticism and nihilism
Tamino views his ominous music as an area of tension between romanticism and nihilism. “That nihilism consists of looking at life and thinking: ‘What the fuck?’ When you zoom out and read about how small we are, such a small planet in such a huge universe, and even then we are making life difficult for each other. When I think about that, nothing seems beautiful anymore. But the perspective changes. Daily, hourly. When you look at it more simply, you see wonderful things, as love. That makes me realise that it does not matter that life makes no sense. That is my romantic side.” (National newspaper NRC)

Amir
On Friday 19 October his first debut album Amir will be released. This album starts with the wonderful Habibi and the previous single Indigo Night, with Radiohead’s Colin Greenwood on bass, is on the album too. Amir is about searching for a balance between the romanticism and nihilism described above.

Tamino’s career has only just started, but already is an express train of success. He says about his work: “The Dutch are talkative, but I now have often managed to silence them with my music.” (NRC) We cannot wait for this silence to reach De Oosterpoort.

Support: The Visual
Deep layers, an impressive voice, and poetic songs. The Visual is a band from Amsterdam consisting of songwriter Anna van Rij, keyboardist Timon Persoon, and drummer Tim van Oosten. The band plays songs that are founded on atmosphere and silence as much as on a fine melody, with Van Rij’s expressive voice at the absolute centre of attention. In a fluid way she switches from warm to cold; sometimes full of yearning and desire, but on the other hand supercool and gloomy. Without being afraid to experiment, The Visual demolishes set ideas about identity, inclination, and human relations. Get carried away with The Visual’s melancholic vibes. This band is support act at Tamino’s concert on Friday 1 March.

Note: unreserved standing and (limited) seating.

Website Tamino